• الف) دانش فنی  وتحقیق و توسعه سیستم

  ب) گروه متخصص

  پ) تجربه بلند مدت در حوزه تخصصی (LSF) و تنوع در عملکرد پروژه های اجرایی شرکت

  ت) کسب رضایت کارفرمایان

  ث) حفظ اصالت معماری در انطباق با ساختار تولید صنعتی

  ج) توجه به حفظ محیط زیست با کنترل دقیق مواد و مصالح مصرفی

  چ) ارائه مناسب ترین قیمت باتوجه به درخواست مشتری و در قالب ساختار شکست قیمتی

درحالیکه تیوا از پیشگامان و این بخش از صنعت در ایران می باشد، هدف این شرکت توسعه فعالیت به خارج از مرزهاست.

EnglishIran