• (متره و بر آورد قیمت، نقشه های معماری، سازه وتاسیسات الکتریکی و مکانیکی فاز ۱ و ۲ ، دفترچه محاسبات، نقشه های shop

EnglishIran