ارسال کات لیست و مشخصات سازه برای سازنده و حمل قطعات آماده شده برای کارفرما ( سازه و قطعات اتصالی ) مطابق با مشخصات (simpson)

EnglishIran