مسئله ایمنی برای تیوا بسیار مهم است. ما کلیه الزامات و شرایط HSE را برای پرسنل و افراد حاضر در پروژه تامین نموده و جهت حفظ ابزار و متریال تمامی استانداردها رعایت می شوند. همه پرسنل تیوا دوره های HSE را گذرانده اند و کلیه قوانین اداره کار را رعایت می کنند.

EnglishIran