گروه های پیمانکاری بر اساس نقشه های مصوب فعالیت های ساخت و اجرا را انجام می دهند.

EnglishIran