اجرا

تامین مصالح

طراحی

طراحی

تازه های تیوا

ترکیبی از دو تکنولوژی جهت افزایش تعداد طبقات

ایجاد فضای بیشتر از طریق روش انبساطی در قالب مدون قابل حمل

ساختمان با کاربری های متفاوت با استفاده از کانتینر

گواهینامه ها

EnglishIran